Appendix D. StampA5D3X Pin Assignment

PinGPIOPeriph. APeriph. BPeriph. C Periph. CPeriph. BPeriph. AGPIOPin
1VCC GND2
3VCC GND4
5VCC GND6
7VCC GND8
9PE31IRQPWM L1    NWAITPE3010
11PE29NWR1/NBS1TCLK2  LCD DAT23TIOB2NCS2PE2812
13PE27NCS1TIOA2LCD DAT22  TXD2NCS0PE2614
15PE25A25RXD2   RTS2A24PE2416
17PE23A23CTS2   SCK2A20PE2018
19GND  TXD3A19PE1920
21PE18A18RXD3   RTS3A17PE1722
23PE16A16CTS3   SCK3A15PE1524
25PE14A14     A13PE1326
27PE12A12     A11PE1128
29PE10A10   GND30
31PE9A9     A8PE832
33PE7A7     A6PE634
35PE5A5     A4PE436
37PE3A3     A2PE238
39PE1A1     A0/NBS0PE040
41GND   DTXDPB3142
43PB30DRXD     TXD1PB2944
45PB28RXD1    G12SCK0RTS1PB2746
47PB26CTS1GRX7   GRX6SCK1PB2548
49PB18G12SK     GMDIOPB1750
51GND   GMDCPB1652
53PB15GCOLCANTX1   CANRX1GCRSPB1454
55PB13GRXERPWM L3   PWM H3GRXDVPB1256
57PB11GRXKRD1   RF1GTXERPB1058
59PB9GTXENPWM L2  GND60
61PB8GTXCKPWM H2   RK1GRX3PB762
63PB6GRX2TD1   PWM L1GRX1PB564
65PB4GRX0PWM H1   TF1GTX3PB366
67PB2GTX2TK1   PWM L0GTX1PB168
69PB0GTX0PWM H0  GND70
71PD9MCI0 CK     MCI0 DA3PD472
73PD3MCI0 DA2     MCI0 DA1PD274
75PD1MCI0 DA0     MCI0 CDAPD076
77GND VBATT78
79BMS       NRST80
81WKUP       SHDN82
83GND    DIBP84
85HHSDPC       DIBN86
87HHSDMC    TCK88
89GND TDO90
91HHSDPB    TMS92
93HHSDMB    TDI94
95GND JTAGSEL96
97HHSDPADHSDP   NTRST98
99HHSDMADHSDM   GND100

Table D.1. Pin Assignment BUS Interface X2


PinGPIOPeriph. APeriph. BPeriph. C Periph. CPeriph. BPeriph. AGPIOPin
1GND  PWMFI1FIQPC312
3PC30UTXD0 ISI PCK ISI D8PWMFI2URXD0PC294
5PC28SPI1 NPCS3PWMFI0ISI D9 ISI D10TWCK1SPI1 NPCS2PC276
7PC26SPI1 NPCS1TWD1ISI D11   SPI1 NPCS0PC258
9PC24SPI1 SPCK     SPI1 MOSIPC2310
11PC22SPI1 MISO   GND12
13PC21RD0     RF0PC2014
15PC19RK0     TD0PC1816
17PC17TF0     TK0PC1618
19PC15MCI2 CKPCK2LCD DAT21 LCD DAT16TCLK1MCI2 DA3PC1420
21PC13MCI2 DA2TIOB1LCD DAT17 LCD DAT18TIOA1MCI2 DA1PC1222
23PC11MCI2 DA0 LCD DAT19 LCD DAT20 MCI2 CDAPC1024
25GND   EMDIOPC926
27PC8EMDCTCLK5   TIOB5EREFCKPC728
29PC6ERXERTIOA5   TCLK4ECRSDVPC530
31PC4ETXENTIOB4   TIOA4ERX1PC332
33PC2ERX0TCLK3   TIOB3ETX1PC134
35PC0ETX0TIOA3  GND36
37PA31TWCK0UTXD1ISI HSYNC ISI VSYNCURXD1TWD0PA3038
39PA29LCD DEN     LCD PCKPA2840
41PA27LCD HSYNC     LCD VSYNCPA2642
43PA25LCD DISP     LCD PWMPA2444
45PA23LCD DAT23PWM L1ISI D7 ISI D6PWM H1LCD DAT22PA2246
47GND ISI D5PWM L0LCD DAT21PA2148
49PA20LCD DAT20PWM H0ISI D4 ISI D3TWCK2LCD DAT19PA1950
51PA18LCD DAT18TWD2ISI D2 ISI D1 LCD DAT17PA1752
53PA16LCD DAT16 ISI D0   LCD DAT15PA1554
55PA14LCD DAT14     LCD DAT13PA1356
57PA12LCD DAT12     LCD DAT11PA1158
59GND   LCD DAT10PA1060
61PA9LCD DAT9     LCD DAT8PA862
63PA7LCD DAT7     LCD DAT6PA664
65PA5LCD DAT5     LCD DAT4PA466
67PA3LCD DAT3     LCD DAT2PA268
69PA1LCD DAT1     LCD DAT0PA070
71GND ADVREF72
73PD31AD11PCK1   PCK0AD10PD3074
75PD29AD9     AD8PD2876
77PD27AD7     AD6PD2678
79PD25AD5     AD4PD2480
81PD23AD3     AD2PD2282
83PD21AD1     AD0PD2084
85PD19ADTRG   GND86
87PD18TXD0     RXD0PD1788
89PD16RTS0SPI0 NPCS3PWM FI3 CAN TX0SPI0 NPCS2CTS0PD1590
91PD14SCK0SPI0 NPCS1CAN RX0   SPI0 NPCS0PD1392
93PD12SPI0 SPCK     SPI0 MOSIPD1194
95PD10SPI0 MISO   PWM L3 MCI0 DA7PD896
97PD7MCI0 DA6TCLK0PWM H3 PWM L2TIOB0MCI0 DA5PD698
99PD5MCI0 DA4TIOA0PWM H2 GND100

Table D.2. Pin Assignment IO Interface X1